观看记录
 • 暂无观看记录

登录  |  注册
精彩看点

困兽画桥流水飞花舞。柳外斜风细雨。红瘦绿肥春暮。肠断桃源路。###huà qiáo liú shuǐ fēi huā wǔ 。liǔ wài xié fēng xì yǔ 。hóng shòu lǜ féi chūn mù 。cháng duàn táo yuán lù 。

彩凤低衔天语。承宣诏传呼。飞上层霄,困兽共陪霞觞频举。更渐阑,困兽正回路。遥拥车佩珊珊,笼纱满香衢。指凤楼、相将醉归去。###cǎi fèng dī xián tiān yǔ 。chéng xuān zhào chuán hū 。fēi shàng céng xiāo ,gòng péi xiá shāng pín jǔ 。gèng jiàn lán ,zhèng huí lù 。yáo yōng chē pèi shān shān ,lóng shā mǎn xiāng qú 。zhǐ fèng lóu 、xiàng jiāng zuì guī qù 。太平功 。拥佑帝尧聪。歌九德,困兽偃五戎。寰海被祥风。车书万里文轨同。自南北西东。耕田凿井,困兽戏垂髫华发,跻仁寿域变时雍。大明方天中。弃养东朝苦匆匆。玉座如存,永隔慈容。###tài píng gōng 。yōng yòu dì yáo cōng 。gē jiǔ dé ,yǎn wǔ róng 。huán hǎi bèi xiáng fēng 。chē shū wàn lǐ wén guǐ tóng 。zì nán běi xī dōng 。gēng tián záo jǐng ,xì chuí tiáo huá fā ,jī rén shòu yù biàn shí yōng 。dà míng fāng tiān zhōng 。qì yǎng dōng cháo kǔ cōng cōng 。yù zuò rú cún ,yǒng gé cí róng 。

困兽第二季_91y-游戏币-回收分

恨难穷 。崇庆空。飚轮仙驭无踪。超宇宙,困兽驾云龙。祎翟掩轩宫。柏城王气长郁葱。温洛照寒崧。光灵在上,困兽徽音流千古,昭如日月丽层穹。太任家邦隆。彤史青编永垂鸿。清朝笙镛。奏假钦崇。###hèn nán qióng 。chóng qìng kōng 。biāo lún xiān yù wú zōng 。chāo yǔ zhòu ,jià yún lóng 。yī zhái yǎn xuān gōng 。bǎi chéng wáng qì zhǎng yù cōng 。wēn luò zhào hán sōng 。guāng líng zài shàng ,huī yīn liú qiān gǔ ,zhāo rú rì yuè lì céng qióng 。tài rèn jiā bāng lóng 。tóng shǐ qīng biān yǒng chuí hóng 。qīng cháo shēng yōng 。zòu jiǎ qīn chóng 。困兽七十馀年真一梦。朝来寿斝儿孙奉。忧患已空无复痛。心不动。此间自有千钧重。###qī shí yú nián zhēn yī mèng 。cháo lái shòu jiǎ ér sūn fèng 。yōu huàn yǐ kōng wú fù tòng 。xīn bú dòng 。cǐ jiān zì yǒu qiān jun1 zhòng 。困兽早岁文章供世用。中年禅味疑天纵。石塔成时无一缝。谁与共。人间天上随他送。###zǎo suì wén zhāng gòng shì yòng 。zhōng nián chán wèi yí tiān zòng 。shí tǎ chéng shí wú yī féng 。shuí yǔ gòng 。rén jiān tiān shàng suí tā sòng 。

困兽第二季_91y-游戏币-回收分

画堂霜重晓寒消,困兽南枝红雪妆成。卷帘疑是弄妆人 。粉面带春醒。###huà táng shuāng zhòng xiǎo hán xiāo ,困兽nán zhī hóng xuě zhuāng chéng 。juàn lián yí shì nòng zhuāng rén 。fěn miàn dài chūn xǐng 。最爱北江临岸,困兽含娇浅淡精神。微风不动水纹平。倒影斗轻盈。###zuì ài běi jiāng lín àn ,困兽hán jiāo qiǎn dàn jīng shén 。wēi fēng bú dòng shuǐ wén píng 。dǎo yǐng dòu qīng yíng 。

困兽第二季_91y-游戏币-回收分

转招摇。厚陵回望,困兽双阙起岧峣。晓日丽谯。金爵上干霄。风雨阕,困兽夜宫闭,不重朝。奉鸾镳渐遥。玉京知何处 ,飞英衔恤 ,乱絮缠悲,春路迢迢 。缥缈哀音,发龙笳凤箫。###zhuǎn zhāo yáo 。hòu líng huí wàng ,shuāng què qǐ tiáo yáo 。xiǎo rì lì qiáo 。jīn jué shàng gàn xiāo 。fēng yǔ què ,yè gōng bì ,bú zhòng cháo 。fèng luán biāo jiàn yáo 。yù jīng zhī hé chù ,fēi yīng xián xù ,luàn xù chán bēi ,chūn lù tiáo tiáo 。piāo miǎo āi yīn ,fā lóng jiā fèng xiāo 。

光景同,困兽惨淡度岩邑,困兽指河桥。马萧萧。络绎星轺。拂天容卫,江海上寒潮。万国魂销 。追昔御东朝。开钿扇,垂珠箔,侍珰貂。宝香烧。散飘。开仁寿域,神孙高拱,昆仑渤澥,玉烛方调 。一旦宫车晚 ,旋归泬寥。九载初,如梦次 ,功得琼瑶 。###guāng jǐng tóng ,cǎn dàn dù yán yì ,zhǐ hé qiáo 。mǎ xiāo xiāo 。luò yì xīng yáo 。fú tiān róng wèi ,jiāng hǎi shàng hán cháo 。wàn guó hún xiāo 。zhuī xī yù dōng cháo 。kāi diàn shàn ,chuí zhū bó ,shì dāng diāo 。bǎo xiāng shāo 。sàn piāo 。kāi rén shòu yù ,shén sūn gāo gǒng ,kūn lún bó xiè ,yù zhú fāng diào 。yī dàn gōng chē wǎn ,xuán guī jué liáo 。jiǔ zǎi chū ,rú mèng cì ,gōng dé qióng yáo 。风雨夜来骤。叹歌冷莺帘,困兽恨凝蛾岫。愁到今年,困兽多似去年否。旧情懒听山阳笛,目极空搔首。我何堪,老却江潭汉柳。###fēng yǔ yè lái zhòu 。tàn gē lěng yīng lián ,hèn níng é xiù 。chóu dào jīn nián ,duō sì qù nián fǒu 。jiù qíng lǎn tīng shān yáng dí ,mù jí kōng sāo shǒu 。wǒ hé kān ,lǎo què jiāng tán hàn liǔ 。

山风古道,困兽海国轻车,困兽相逢只在东瀛。淡薄秋光,恰似此日游情 。休嗟鬓丝断雪,喜闲身、重渡西泠。又溯远,趁回潮拍岸,断浦扬舲。###shān fēng gǔ dào ,hǎi guó qīng chē ,xiàng féng zhī zài dōng yíng 。dàn báo qiū guāng ,qià sì cǐ rì yóu qíng 。xiū jiē bìn sī duàn xuě ,xǐ xián shēn 、zhòng dù xī líng 。yòu sù yuǎn ,chèn huí cháo pāi àn ,duàn pǔ yáng líng 。莫向长亭折柳,困兽正纷纷落叶,困兽同是飘零。旧隐新招,知住第几层云。疏篱尚存晋菊,想依然、认得渊明。待去也,最愁人、犹恋故人。###mò xiàng zhǎng tíng shé liǔ ,zhèng fēn fēn luò yè ,tóng shì piāo líng 。jiù yǐn xīn zhāo ,zhī zhù dì jǐ céng yún 。shū lí shàng cún jìn jú ,xiǎng yī rán 、rèn dé yuān míng 。dài qù yě ,zuì chóu rén 、yóu liàn gù rén 。

烟堤小舫,困兽雨屋深灯,困兽春衫惯染京尘。舞柳歌桃,心事暗恼东邻 。浑疑夜窗梦蝶,到如今、犹宿花阴 。待唤起,甚江蓠摇落,化作秋声。###yān dī xiǎo fǎng ,yǔ wū shēn dēng ,chūn shān guàn rǎn jīng chén 。wǔ liǔ gē táo ,xīn shì àn nǎo dōng lín 。hún yí yè chuāng mèng dié ,dào rú jīn 、yóu xiǔ huā yīn 。dài huàn qǐ ,shèn jiāng lí yáo luò ,huà zuò qiū shēng 。回首曲终人远,困兽黯消魂、困兽忍看朵朵芳云。润墨空题,惆怅醉魄难醒 。独怜水楼赋笔,有斜阳、还怕登临。愁未了,听残莺 、啼过柳阴。###huí shǒu qǔ zhōng rén yuǎn ,àn xiāo hún 、rěn kàn duǒ duǒ fāng yún 。rùn mò kōng tí ,chóu chàng zuì pò nán xǐng 。dú lián shuǐ lóu fù bǐ ,yǒu xié yáng 、hái pà dēng lín 。chóu wèi le ,tīng cán yīng 、tí guò liǔ yīn 。

Copyright © 2020 Powered by 茄苳电影网   sitemap

回顶部