观看记录
 • 暂无观看记录

登录  |  注册
精彩看点

素娥洗尽繁妆,席琳夜深步月秋千地。轻腮晕玉,席琳柔肌笼粉,缁尘敛避。霁雪留香,晓云同梦,昭阳宫闭。怅仙园路杳 ,曲栏人寂,疏雨湿、盈盈泪。###sù é xǐ jìn fán zhuāng ,yè shēn bù yuè qiū qiān dì 。qīng sāi yūn yù ,róu jī lóng fěn ,zī chén liǎn bì 。jì xuě liú xiāng ,xiǎo yún tóng mèng ,zhāo yáng gōng bì 。chàng xiān yuán lù yǎo ,qǔ lán rén jì ,shū yǔ shī 、yíng yíng lèi 。

擎天手,迪翁携玉斧,迪翁到江干。一新奇观,领客觞咏有馀闲。烟草半川开霁,城郭两州相望 ,都在画屏间。便拟骑黄鹄,直上扣云关。###qíng tiān shǒu ,xié yù fǔ ,dào jiāng gàn 。yī xīn qí guān ,lǐng kè shāng yǒng yǒu yú xián 。yān cǎo bàn chuān kāi jì ,chéng guō liǎng zhōu xiàng wàng ,dōu zài huà píng jiān 。biàn nǐ qí huáng hú ,zhí shàng kòu yún guān 。桃李缘阴浓 ,维加屈指中和三六。恰是仙翁初度 ,维加霭瑞烟芬馥。###táo lǐ yuán yīn nóng ,qū zhǐ zhōng hé sān liù 。qià shì xiān wēng chū dù ,ǎi ruì yān fēn fù 。

席琳迪翁-拉斯维加斯:新的一天演唱会_91-信誉-银子商

歌喉宛转绕华堂,斯新总是长生曲。他日临清亭上,斯新看儿孙朝服。###gē hóu wǎn zhuǎn rào huá táng ,zǒng shì zhǎng shēng qǔ 。tā rì lín qīng tíng shàng ,kàn ér sūn cháo fú 。玉帐西来,天演道前是、天演绣衣使者。游览处、秋风鼓吹,自天而下。湘水得霜清可鉴,巫峰过雨森如画。有神仙、佳致在胸襟,真潇洒。###yù zhàng xī lái ,dào qián shì 、xiù yī shǐ zhě 。yóu lǎn chù 、qiū fēng gǔ chuī ,zì tiān ér xià 。xiāng shuǐ dé shuāng qīng kě jiàn ,wū fēng guò yǔ sēn rú huà 。yǒu shén xiān 、jiā zhì zài xiōng jīn ,zhēn xiāo sǎ 。荆洲宝,席琳元无价。夔门政,席琳长多暇。听谈兵樽俎,百川倾泻。此日寿觞容我劝,他年枢柄远公把。趁桂花 、时节去朝天 ,香随马 。###jīng zhōu bǎo ,yuán wú jià 。kuí mén zhèng ,zhǎng duō xiá 。tīng tán bīng zūn zǔ ,bǎi chuān qīng xiè 。cǐ rì shòu shāng róng wǒ quàn ,tā nián shū bǐng yuǎn gōng bǎ 。chèn guì huā 、shí jiē qù cháo tiān ,xiāng suí mǎ 。

席琳迪翁-拉斯维加斯:新的一天演唱会_91-信誉-银子商

东风歌吹发重闉。飞旆入山新。小雨不妨酥润,迪翁江头一并霜晴。###dōng fēng gē chuī fā zhòng yīn 。fēi pèi rù shān xīn 。xiǎo yǔ bú fáng sū rùn ,迪翁jiāng tóu yī bìng shuāng qíng 。年年心似,维加输他钗燕,维加蟠带迎春。怎得樽前避酒,史君精鉴如神。###nián nián xīn sì ,shū tā chāi yàn ,pán dài yíng chūn 。zěn dé zūn qián bì jiǔ ,shǐ jun1 jīng jiàn rú shén 。

席琳迪翁-拉斯维加斯:新的一天演唱会_91-信誉-银子商

凤历更端,斯新才信宿、斯新年华方好。深院宇、祥风飘荡,瑞烟缭绕。闻道君侯当诞日,欢声解压春寒峭。更九衢、烟火近元宵,闻嬉笑 。###fèng lì gèng duān ,cái xìn xiǔ 、nián huá fāng hǎo 。shēn yuàn yǔ 、xiáng fēng piāo dàng ,ruì yān liáo rào 。wén dào jun1 hóu dāng dàn rì ,huān shēng jiě yā chūn hán qiào 。gèng jiǔ qú 、yān huǒ jìn yuán xiāo ,wén xī xiào 。

人正在,天演蓬莱岛。烧绛蜡 ,天演斟清醥。听清歌丰曲,一声云杪。奠枕江淮无一事,留都宫殿千门晓。看赐环、千岁侍君王,人难老。###rén zhèng zài ,péng lái dǎo 。shāo jiàng là ,zhēn qīng piǎo 。tīng qīng gē fēng qǔ ,yī shēng yún miǎo 。diàn zhěn jiāng huái wú yī shì ,liú dōu gōng diàn qiān mén xiǎo 。kàn cì huán 、qiān suì shì jun1 wáng ,rén nán lǎo 。不拟相逢古道。才疑梦 、席琳又还惊觉。清风在柳,席琳江摇白浪 ,舟行趁晓。遮莫重来,不如休去,怎堪怀抱。那知又、五柳门荒,曾听得、鹃啼了。###bú nǐ xiàng féng gǔ dào 。cái yí mèng 、yòu hái jīng jiào 。qīng fēng zài liǔ ,jiāng yáo bái làng ,zhōu háng chèn xiǎo 。zhē mò zhòng lái ,bú rú xiū qù ,zěn kān huái bào 。nà zhī yòu 、wǔ liǔ mén huāng ,céng tīng dé 、juān tí le 。

卷舒无意入虚玄。丘壑伴云烟。石根清气千年润,迪翁覆孤松、迪翁深护啼猿。霭霭静随仙隐 ,悠悠闲对僧眠。###juàn shū wú yì rù xū xuán 。qiū hè bàn yún yān 。shí gēn qīng qì qiān nián rùn ,fù gū sōng 、shēn hù tí yuán 。ǎi ǎi jìng suí xiān yǐn ,yōu yōu xián duì sēng mián 。傍花懒向小溪边 。空谷覆流泉。浮踪自感今如此 ,维加已无心 、维加万里行天。记得晋人归去,御风飞过斜川 。###bàng huā lǎn xiàng xiǎo xī biān 。kōng gǔ fù liú quán 。fú zōng zì gǎn jīn rú cǐ ,yǐ wú xīn 、wàn lǐ háng tiān 。jì dé jìn rén guī qù ,yù fēng fēi guò xié chuān 。

门当竹径 ,斯新鹭管苔矶,斯新烟波自有闲人。棹入孤村,落照正满寒汀 。桃花远迷洞口,想如今、方信无秦。醉梦醒,向沧浪容与,净濯兰缨。###mén dāng zhú jìng ,lù guǎn tái jī ,yān bō zì yǒu xián rén 。zhào rù gū cūn ,luò zhào zhèng mǎn hán tīng 。táo huā yuǎn mí dòng kǒu ,xiǎng rú jīn 、fāng xìn wú qín 。zuì mèng xǐng ,xiàng cāng làng róng yǔ ,jìng zhuó lán yīng 。欸乃一声归去,天演对笔床茶灶 ,天演寄傲幽情。雨笠风蓑,古意谩说玄真。知鱼淡然自乐,钓清名、空在丝纶。笑未已,笑严陵、还笑渭滨。###ě nǎi yī shēng guī qù ,duì bǐ chuáng chá zào ,jì ào yōu qíng 。yǔ lì fēng suō ,gǔ yì màn shuō xuán zhēn 。zhī yú dàn rán zì lè ,diào qīng míng 、kōng zài sī lún 。xiào wèi yǐ ,xiào yán líng 、hái xiào wèi bīn 。

Copyright © 2020 Powered by 茄苳电影网   sitemap

回顶部