观看记录
 • 暂无观看记录

登录  |  注册
精彩看点

燥土既伤禾,爱天际短苗不掩陂。###zào tǔ jì shāng hé ,duǎn miáo bú yǎn bēi 。

天上人家,爱天际醉王母、爱天际蟠桃春色。被午夜 、漏声催箭,晓光侵阙。花覆千官鸾阁外 ,香浮九鼎龙楼侧。恨黑风、吹雨湿霓裳,歌声歇。###tiān shàng rén jiā ,zuì wáng mǔ 、pán táo chūn sè 。bèi wǔ yè 、lòu shēng cuī jiàn ,xiǎo guāng qīn què 。huā fù qiān guān luán gé wài ,xiāng fú jiǔ dǐng lóng lóu cè 。hèn hēi fēng 、chuī yǔ shī ní shang ,gē shēng xiē 。人去后,爱天际书应绝。肠断处,爱天际心难说。更那堪杜宇,满山啼血。事去空流东汴水,愁来不见西湖月。有谁知、海上泣婵娟,菱花缺。###rén qù hòu ,shū yīng jué 。cháng duàn chù ,xīn nán shuō 。gèng nà kān dù yǔ ,mǎn shān tí xuè 。shì qù kōng liú dōng biàn shuǐ ,chóu lái bú jiàn xī hú yuè 。yǒu shuí zhī 、hǎi shàng qì chán juān ,líng huā quē 。

爱在天际_91y-商人-上下

绿荷初展。海榴花半吐,爱天际绣帘高卷。整顿朱弦,爱天际奏霓裳初遍,音清意远。恍然在广寒宫殿,窈窕柔情,绸缪细意,闲愁难剪。###lǜ hé chū zhǎn 。hǎi liú huā bàn tǔ ,xiù lián gāo juàn 。zhěng dùn zhū xián ,zòu ní shang chū biàn ,yīn qīng yì yuǎn 。huǎng rán zài guǎng hán gōng diàn ,yǎo tiǎo róu qíng ,chóu miù xì yì ,xián chóu nán jiǎn 。曲中似哀似怨。似梧桐叶落,爱天际秋雨声颤。岂待闻铃,爱天际自泪珠如霰。春纤罢按,早心已笑慵歌懒。脉脉凭栏,槐阴转午,轻摇歌扇。###qǔ zhōng sì āi sì yuàn 。sì wú tóng yè luò ,qiū yǔ shēng chàn 。qǐ dài wén líng ,zì lèi zhū rú xiàn 。chūn xiān bà àn ,zǎo xīn yǐ xiào yōng gē lǎn 。mò mò píng lán ,huái yīn zhuǎn wǔ ,qīng yáo gē shàn 。一霎浮云,爱天际都掩尽、爱天际日无光色。遥望处、浮图对峙,梵王新阙。燕子自飞关北外,杨花闲度楼西侧。慨金鞍、玉勒早朝人,经年歇。###yī shà fú yún ,dōu yǎn jìn 、rì wú guāng sè 。yáo wàng chù 、fú tú duì zhì ,fàn wáng xīn què 。yàn zǐ zì fēi guān běi wài ,yáng huā xián dù lóu xī cè 。kǎi jīn ān 、yù lè zǎo cháo rén ,jīng nián xiē 。

爱在天际_91y-商人-上下

昭君去,爱天际空愁绝。文姬去,爱天际难言说。想琵琶哀怨 ,泪流成血。蝴蝶梦中千种恨,杜鹃声里三更月 。最无情、鸿雁自南飞,音书缺。###zhāo jun1 qù ,kōng chóu jué 。wén jī qù ,nán yán shuō 。xiǎng pí pá āi yuàn ,lèi liú chéng xuè 。hú dié mèng zhōng qiān zhǒng hèn ,dù juān shēng lǐ sān gèng yuè 。zuì wú qíng 、hóng yàn zì nán fēi ,yīn shū quē 。爱天际吴山深。越山深。空谷佳人金玉音。有谁知此心 。###wú shān shēn 。yuè shān shēn 。kōng gǔ jiā rén jīn yù yīn 。yǒu shuí zhī cǐ xīn 。

爱在天际_91y-商人-上下

爱天际夜沈沈。漏沈沈。闲却梅花一曲琴。月高松竹林。###yè shěn shěn 。lòu shěn shěn 。xián què méi huā yī qǔ qín 。yuè gāo sōng zhú lín 。

广寒宫殿五云边。看天上、爱天际烛金莲 。香袅御炉烟。拥彩仗 、爱天际千官肃然。###guǎng hán gōng diàn wǔ yún biān 。kàn tiān shàng 、zhú jīn lián 。xiāng niǎo yù lú yān 。yōng cǎi zhàng 、qiān guān sù rán 。月淡风轻。黄昏未是清。吟到十分清处,爱天际也不啻、爱天际二三更。###yuè dàn fēng qīng 。huáng hūn wèi shì qīng 。yín dào shí fèn qīng chù ,yě bú chì 、èr sān gèng 。

晓钟天未明。晓霜人未行。只有城头残角,爱天际说得尽 、爱天际我平生。###xiǎo zhōng tiān wèi míng 。xiǎo shuāng rén wèi háng 。zhī yǒu chéng tóu cán jiǎo ,shuō dé jìn 、wǒ píng shēng 。水榭春寒,爱天际梅雪漫阶,爱天际竹云堕墙。数花时近也,采芳香径,旧情著处,看月西窗。十二楼中,玉妃卧冷,懒掬胭脂放海棠。层堤外,渺归鸿无数,江树苍苍。###shuǐ xiè chūn hán ,méi xuě màn jiē ,zhú yún duò qiáng 。shù huā shí jìn yě ,cǎi fāng xiāng jìng ,jiù qíng zhe chù ,kàn yuè xī chuāng 。shí èr lóu zhōng ,yù fēi wò lěng ,lǎn jū yān zhī fàng hǎi táng 。céng dī wài ,miǎo guī hóng wú shù ,jiāng shù cāng cāng 。

席藑夜礼东皇。剪蕙叶为笺当绿章。道杏晴三月,爱天际等莺啼晓,爱天际草烟万里,待鴂呜芳。九十日春,三千丈发,如此愁来白更长。江南岸,正柳边无路 ,沙雨微茫。###xí qióng yè lǐ dōng huáng 。jiǎn huì yè wéi jiān dāng lǜ zhāng 。dào xìng qíng sān yuè ,děng yīng tí xiǎo ,cǎo yān wàn lǐ ,dài guī wū fāng 。jiǔ shí rì chūn ,sān qiān zhàng fā ,rú cǐ chóu lái bái gèng zhǎng 。jiāng nán àn ,zhèng liǔ biān wú lù ,shā yǔ wēi máng 。城头月色明如昼,爱天际总是青霞有。酒醉茶醒,爱天际饥餐困睡,不把双眉皱。###chéng tóu yuè sè míng rú zhòu ,zǒng shì qīng xiá yǒu 。jiǔ zuì chá xǐng ,jī cān kùn shuì ,bú bǎ shuāng méi zhòu 。

Copyright © 2020 Powered by 茄苳电影网   sitemap

回顶部