观看记录
  • 暂无观看记录

登录  |  注册
精彩看点

清波门外拥轻衣。杨花相送飞 。西湖又还春晚,青年水树乱莺啼。闲院宇,青年小帘帏。晚初归 。钟声已过,篆香才点,月到门时。###qīng bō mén wài yōng qīng yī 。yáng huā xiàng sòng fēi 。xī hú yòu hái chūn wǎn ,shuǐ shù luàn yīng tí 。xián yuàn yǔ ,xiǎo lián wéi 。wǎn chū guī 。zhōng shēng yǐ guò ,zhuàn xiāng cái diǎn ,yuè dào mén shí 。

雨涩风慳,醉人双溪閟、醉人几曾洋溢。长长是、非霞散绮,岫云凝碧。修禊欢游今不讲,流觞故事何从觅。待它时、水到却寻盟,筹输一。燕舞倦,莺吟毕。春肯住,才明日。池塘波绿皱,小荷争出。童子舞雩浑怅望,吾人提笔谁飘逸。记去年、修竹暮天寒,无丛迹。###yǔ sè fēng qiān  ,shuāng xī bì 、jǐ céng yáng yì 。zhǎng zhǎng shì 、fēi xiá sàn qǐ  ,xiù yún níng bì 。xiū xì huān yóu jīn bú jiǎng ,liú shāng gù shì hé cóng mì 。dài tā shí 、shuǐ dào què xún méng ,chóu shū yī 。yàn wǔ juàn ,yīng yín bì 。chūn kěn zhù ,cái míng rì 。chí táng bō lǜ zhòu  ,xiǎo hé zhēng chū  。tóng zǐ wǔ yú hún chàng wàng ,wú rén tí bǐ shuí piāo yì 。jì qù nián 、xiū zhú mù tiān hán ,wú cóng jì 。青年斜阳山下明金碧。画楼返照融春色。睡起揭帘旌。玉人蝉鬓轻。###xié yáng shān xià míng jīn bì 。huà lóu fǎn zhào róng chūn sè 。shuì qǐ jiē lián jīng  。yù rén chán bìn qīng 。

2B青年的不醉人生_亲朋-金豆-商人

醉人无言空伫立。花落东风急。燕子引愁来。眉心那得开。###wú yán kōng zhù lì 。huā luò dōng fēng jí 。yàn zǐ yǐn chóu lái 。méi xīn nà dé kāi 。青年山阴道士。鹤目龟趺多秀气 。右领将军。萧散精神一片云 。东山太传。落落龙骧兼虎步。潦倒支公 。穷骨零丁少道风。###shān yīn dào shì 。hè mù guī fū duō xiù qì 。yòu lǐng jiāng jun1 。xiāo sàn jīng shén yī piàn yún 。dōng shān tài chuán 。luò luò lóng xiāng jiān hǔ bù 。liáo dǎo zhī gōng 。qióng gǔ líng dīng shǎo dào fēng 。寒日短,醉人草露朝晞。仙鹤下 ,醉人梦云归。大椿亭畔苍苍柳,怅无由、挽住天衣。昭阳深,暝鸦飞。愁带箭、恋恩栖 。笳箫三叠奏,都人悲泪袂成帷。###hán rì duǎn ,cǎo lù cháo xī 。xiān hè xià ,mèng yún guī 。dà chūn tíng pàn cāng cāng liǔ ,chàng wú yóu 、wǎn zhù tiān yī 。zhāo yáng shēn ,míng yā fēi 。chóu dài jiàn 、liàn ēn qī  。jiā xiāo sān dié zòu ,dōu rén bēi lèi mèi chéng wéi 。

2B青年的不醉人生_亲朋-金豆-商人

青年梦中不记江南路。玉钗翠鬓惊春去。午醉晚来醒。暝烟花上轻。###mèng zhōng bú jì jiāng nán lù 。yù chāi cuì bìn jīng chūn qù 。wǔ zuì wǎn lái xǐng 。míng yān huā shàng qīng 。醉人红绡空浥泪。锦字凭谁寄。衫薄暖香销。相思云水遥 。###hóng xiāo kōng yì lèi 。jǐn zì píng shuí jì 。shān báo nuǎn xiāng xiāo 。xiàng sī yún shuǐ yáo 。

2B青年的不醉人生_亲朋-金豆-商人

故园避暑,青年爱繁阴翳日,青年流霞供酌。竹影筛金泉漱玉 ,红映薇花帘箔。素质生风,香肌无汗,绣扇长闲却。双鸾栖处,绿筠时下风箨。###gù yuán bì shǔ ,ài fán yīn yì rì ,liú xiá gòng zhuó 。zhú yǐng shāi jīn quán shù yù ,hóng yìng wēi huā lián bó 。sù zhì shēng fēng ,xiāng jī wú hàn ,xiù shàn zhǎng xián què 。shuāng luán qī chù ,lǜ jun1 shí xià fēng tuò 。

吹断舞影歌声,醉人阳台人去,醉人有当年池阁。佩结兰英凝念久,言语精神依约。燕别雕梁,鸿归紫塞,音信凭谁托。争知好景,为君长是萧索。###chuī duàn wǔ yǐng gē shēng ,yáng tái rén qù ,yǒu dāng nián chí gé 。pèi jié lán yīng níng niàn jiǔ ,yán yǔ jīng shén yī yuē 。yàn bié diāo liáng ,hóng guī zǐ sāi ,yīn xìn píng shuí tuō  。zhēng zhī hǎo jǐng ,wéi jun1 zhǎng shì xiāo suǒ  。暮雨朝云不自怜。放教春涨绿浮天。只令画阁临无地,青年宿昔新诗满系船。###mù yǔ cháo yún bú zì lián 。fàng jiāo chūn zhǎng lǜ fú tiān 。zhī lìng huà gé lín wú dì ,青年xiǔ xī xīn shī mǎn xì chuán 。

青鸟外,醉人白鸥前。几生香火旧因缘。酒阑山月移雕槛,醉人歌罢江风拂玳筵 。###qīng niǎo wài ,bái ōu qián 。jǐ shēng xiāng huǒ jiù yīn yuán 。jiǔ lán shān yuè yí diāo kǎn ,gē bà jiāng fēng fú dài yàn 。小子何时见,青年高秋此日生。阶兰岩桂正欣荣。家比杜陵犹有、青年彩衣轻。应诏须三载,传家有一经。齐禽刷羽昌蜚鸣。莫效老夫头白、好归耕。###xiǎo zǐ hé shí jiàn ,gāo qiū cǐ rì shēng 。jiē lán yán guì zhèng xīn róng 。jiā bǐ dù líng yóu yǒu 、cǎi yī qīng 。yīng zhào xū sān zǎi ,chuán jiā yǒu yī jīng 。qí qín shuā yǔ chāng fēi míng 。mò xiào lǎo fū tóu bái 、hǎo guī gēng 。

西风庭院雨垂垂。黄花秋闰迟。已凉天气未寒时。才褪单衣。睡起枕痕犹在,醉人鬓松钗压云低。玉奁重拂淡胭脂 。情入双眉。###xī fēng tíng yuàn yǔ chuí chuí 。huáng huā qiū rùn chí 。yǐ liáng tiān qì wèi hán shí  。cái tuì dān yī 。shuì qǐ zhěn hén yóu zài ,醉人bìn sōng chāi yā yún dī 。yù lián zhòng fú dàn yān zhī 。qíng rù shuāng méi 。脱却儒冠着羽衣。青山绿水浩然归。看成鼎内真龙虎 ,青年管甚人间闲是非。###tuō què rú guàn zhe yǔ yī 。qīng shān lǜ shuǐ hào rán guī 。kàn chéng dǐng nèi zhēn lóng hǔ ,青年guǎn shèn rén jiān xián shì fēi 。

Copyright © 2020 Powered by 茄苳电影网   sitemap

回顶部