观看记录
 • 暂无观看记录

登录  |  注册
精彩看点

玉东西,铁猴歌宛转 。未做苦离调。着上征衫,铁猴字字是愁抱。月寒鬓影刁萧,舵楼开缆,记柳暗、乳鸦啼晓。###yù dōng xī ,gē wǎn zhuǎn 。wèi zuò kǔ lí diào 。zhe shàng zhēng shān ,zì zì shì chóu bào 。yuè hán bìn yǐng diāo xiāo ,duò lóu kāi lǎn ,jì liǔ àn 、rǔ yā tí xiǎo 。

多情春意忆时节。北圃人来,江南传道江梅,江南依稀芳姿,数枝新发。夸嫩脸著胭脂,腻滑凝香雪。问伊还记年时,正好相看,因甚轻别。###duō qíng chūn yì yì shí jiē 。běi pǔ rén lái ,chuán dào jiāng méi ,yī xī fāng zī ,shù zhī xīn fā 。kuā nèn liǎn zhe yān zhī ,nì huá níng xiāng xuě 。wèn yī hái jì nián shí ,zhèng hǎo xiàng kàn ,yīn shèn qīng bié 。情切。往事散浮云,义事旧恨成华发。算知空对,义事绮槛雕栏,孜孜望人攀折。愁未见苦思量,待见重端叠。愿与永仿高堂,云雨芳菲月。###qíng qiē 。wǎng shì sàn fú yún ,jiù hèn chéng huá fā 。suàn zhī kōng duì ,qǐ kǎn diāo lán ,zī zī wàng rén pān shé 。chóu wèi jiàn kǔ sī liàng ,dài jiàn zhòng duān dié 。yuàn yǔ yǒng fǎng gāo táng ,yún yǔ fāng fēi yuè 。

铁猴子传奇之江南义事_91y金币回收商

铁猴酒中愁说人留久。久留人说愁中酒 。归梦要迟迟。迟迟要梦归。###jiǔ zhōng chóu shuō rén liú jiǔ 。jiǔ liú rén shuō chóu zhōng jiǔ 。guī mèng yào chí chí 。chí chí yào mèng guī 。江南旧衣香染袖。袖染香衣旧。封短托飞鸿 。鸿飞托短封 。###jiù yī xiāng rǎn xiù 。xiù rǎn xiāng yī jiù 。fēng duǎn tuō fēi hóng 。hóng fēi tuō duǎn fēng 。天下传咏,义事以谓几于达者。龙丘子犹笑之。此虽免乎愁,义事犹有所解也。若夫游于自然而托于不得已,人乐亦乐,人愁亦愁 ,彼且恶乎解哉。乃反其词,作无愁可解云:###tiān xià chuán yǒng ,yǐ wèi jǐ yú dá zhě 。lóng qiū zǐ yóu xiào zhī 。cǐ suī miǎn hū chóu ,yóu yǒu suǒ jiě yě 。ruò fū yóu yú zì rán ér tuō yú bú dé yǐ ,rén lè yì lè ,rén chóu yì chóu ,bǐ qiě è hū jiě zāi 。nǎi fǎn qí cí ,zuò wú chóu kě jiě yún :

铁猴子传奇之江南义事_91y金币回收商

光景百年,铁猴看便一世,铁猴生来不识愁味。问愁何处来,更开解个甚底。万事从来风过耳。何用不著心里。你唤做、展却眉头,便是达者,也则恐未。此理 。本不通言,何曾道、欢游胜如名利。道即浑是错,不道如何即是。这里元无我与你。甚唤做、物情之外。若须待醉了、方开解时,问无酒、怎生醉。###guāng jǐng bǎi nián ,kàn biàn yī shì ,shēng lái bú shí chóu wèi 。wèn chóu hé chù lái ,gèng kāi jiě gè shèn dǐ 。wàn shì cóng lái fēng guò ěr 。hé yòng bú zhe xīn lǐ 。nǐ huàn zuò 、zhǎn què méi tóu ,biàn shì dá zhě ,yě zé kǒng wèi 。cǐ lǐ 。běn bú tōng yán ,hé céng dào 、huān yóu shèng rú míng lì 。dào jí hún shì cuò ,bú dào rú hé jí shì 。zhè lǐ yuán wú wǒ yǔ nǐ 。shèn huàn zuò 、wù qíng zhī wài 。ruò xū dài zuì le 、fāng kāi jiě shí ,wèn wú jiǔ 、zěn shēng zuì 。烛影摇红,江南向夜阑,江南乍酒醒、心情懒。尊前谁为唱《阳关》 ,离恨天涯远。###zhú yǐng yáo hóng ,xiàng yè lán ,zhà jiǔ xǐng 、xīn qíng lǎn 。zūn qián shuí wéi chàng 《yáng guān 》 ,lí hèn tiān yá yuǎn 。

铁猴子传奇之江南义事_91y金币回收商

无奈云沉雨散。凭阑干、义事东风泪眼。海棠开后,义事燕子来时,黄昏庭院 。###wú nài yún chén yǔ sàn 。píng lán gàn 、dōng fēng lèi yǎn 。hǎi táng kāi hòu ,yàn zǐ lái shí ,huáng hūn tíng yuàn 。

渔父。渔父。水上微风细雨。青蓑黄箬裳衣 。红酒白鱼暮归。暮归、铁猴暮归 、铁猴归暮。长笛一声何处。###yú fù 。yú fù 。shuǐ shàng wēi fēng xì yǔ 。qīng suō huáng ruò shang yī 。hóng jiǔ bái yú mù guī 。mù guī 、mù guī 、guī mù 。zhǎng dí yī shēng hé chù 。金盏倒垂莲 。歌摇香雾鬟。任芙蓉、江南月转朱阑。天气已凉犹未冷,江南重九后 、小春前。###jīn zhǎn dǎo chuí lián 。gē yáo xiāng wù huán 。rèn fú róng 、yuè zhuǎn zhū lán 。tiān qì yǐ liáng yóu wèi lěng ,zhòng jiǔ hòu 、xiǎo chūn qián 。

枝枝叶叶,义事受东风调弄。便是莺穿也微动。自鹅黄千缕,义事数到飞绵,闲无事,谁管将春迎送。###zhī zhī yè yè ,shòu dōng fēng diào nòng 。biàn shì yīng chuān yě wēi dòng 。zì é huáng qiān lǚ ,shù dào fēi mián ,xián wú shì ,shuí guǎn jiāng chūn yíng sòng 。轻柔心性在,铁猴教得游人,铁猴酒舞花吟恣狂纵。更谁家鸾镜里,贪学纤蛾,移来傍、妆楼新种。总不道、江头锁清愁,正雨渺烟茫,翠阴如梦。###qīng róu xīn xìng zài ,jiāo dé yóu rén ,jiǔ wǔ huā yín zì kuáng zòng 。gèng shuí jiā luán jìng lǐ ,tān xué xiān é ,yí lái bàng 、zhuāng lóu xīn zhǒng 。zǒng bú dào 、jiāng tóu suǒ qīng chóu ,zhèng yǔ miǎo yān máng ,cuì yīn rú mèng 。

小饮微吟,江南残灯断雨,江南静户幽窗 。几度花开 ,几番花谢,又到昏黄。###xiǎo yǐn wēi yín ,cán dēng duàn yǔ ,jìng hù yōu chuāng 。jǐ dù huā kāi ,jǐ fān huā xiè ,yòu dào hūn huáng 。潘娘不是潘郎。料应也 、义事霜黏鬓旁。鹦鹉阑空,义事鸳鸯壶破,烟渺云茫。###pān niáng bú shì pān láng 。liào yīng yě 、shuāng nián bìn páng 。yīng wǔ lán kōng ,yuān yāng hú pò ,yān miǎo yún máng 。

Copyright © 2020 Powered by 茄苳电影网   sitemap

回顶部