观看记录
  • 暂无观看记录

登录  |  注册
精彩看点

众神秋怀骚屑。卧听萧萧叶。四壁寒蛩吟不歇。旧恨新愁都说。###qiū huái sāo xiè 。wò tīng xiāo xiāo yè 。sì bì hán qióng yín bú xiē 。jiù hèn xīn chóu dōu shuō 。

丝桐岂殊音,天堂古调非今生。###qī qī hóu chóng míng ,lì lì bīn hóng jīng 。沉思空幽寂 ,众神岁月已徂征 。###měi rén bào yáo sè ,yǎng shì hé hàn míng 。

众神天堂第一季_91y-商人-上下

两髯背立鸣双橹,天堂短蓑开合沧江雨。###liǎng rán bèi lì míng shuāng lǔ ,duǎn suō kāi hé cāng jiāng yǔ 。青山如龙入云去,众神白发何人并沙语。###qīng shān rú lóng rù yún qù ,bái fā hé rén bìng shā yǔ 。船头放歌船尾和,天堂篷上雨鸣篷下坐。###chuán tóu fàng gē chuán wěi hé ,péng shàng yǔ míng péng xià zuò 。

众神天堂第一季_91y-商人-上下

推篷不省是何乡,众神但见双双白鸥过。###tuī péng bú shěng shì hé xiāng  ,dàn jiàn shuāng shuāng bái ōu guò 。古戍连山火,天堂新城殷地笳。###gǔ shù lián shān huǒ ,xīn chéng yīn dì jiā 。

众神天堂第一季_91y-商人-上下

九州犹虎豹 ,众神四海未桑麻。###jiǔ zhōu yóu hǔ bào  ,sì hǎi wèi sāng má 。

天迥云垂草,天堂江空雪覆沙 。###tiān jiǒng yún chuí cǎo ,jiāng kōng xuě fù shā 。众神精神浑似旧。碧暗黄金瘦。永夜对西窗。何缘襟袖香。###jīng shén hún sì jiù 。bì àn huáng jīn shòu 。yǒng yè duì xī chuāng 。hé yuán jīn xiù xiāng  。

只有梅花是故人。岁寒情分更相亲。红鸾跨碧江头路,天堂紫府分香月下身。###zhī yǒu méi huā shì gù rén 。suì hán qíng fèn gèng xiàng qīn 。hóng luán kuà bì jiāng tóu lù ,天堂zǐ fǔ fèn xiāng yuè xià shēn 。君既去,众神我离群。天涯白发怕逢春。西湖苍莽烟波里,众神来岁梅时痛忆君。###jun1 jì qù ,wǒ lí qún 。tiān yá bái fā pà féng chūn 。xī hú cāng mǎng yān bō lǐ ,lái suì méi shí tòng yì jun1  。

豆蔻梢头年纪,天堂芙蓉水上精神。幼云娇玉两眉春。京洛当时风韵。###dòu kòu shāo tóu nián jì ,天堂fú róng shuǐ shàng jīng shén 。yòu yún jiāo yù liǎng méi chūn 。jīng luò dāng shí fēng yùn 。金缕深深劝客,众神雕梁蔌蔌飞尘。主人从得董双成。应忘瑶池宴饮。###jīn lǚ shēn shēn quàn kè ,众神diāo liáng sù sù fēi chén 。zhǔ rén cóng dé dǒng shuāng chéng 。yīng wàng yáo chí yàn yǐn  。

Copyright © 2020 Powered by 茄苳电影网   sitemap

回顶部