观看记录
  • 暂无观看记录

登录  |  注册
精彩看点

残雪林塘春意浅 。倚碧玉、候鸟之恋阑干日晚。天涯五色明如翦。上有新蟾占断。###cán xuě lín táng chūn yì qiǎn 。yǐ bì yù 、候鸟之恋lán gàn rì wǎn 。tiān yá wǔ sè míng rú jiǎn 。shàng yǒu xīn chán zhàn duàn 。

雅淡精神,候鸟之恋铅黄未洗,候鸟之恋犹带残妆。春艳一枝,鹅儿颜色,染就纤裳。###yǎ dàn jīng shén ,qiān huáng wèi xǐ ,yóu dài cán zhuāng 。chūn yàn yī zhī ,é ér yán sè  ,rǎn jiù xiān shang 。月移影转南窗。特地送、候鸟之恋些儿暗香。宿酒初醒,候鸟之恋这般滋味,梦断池塘。###yuè yí yǐng zhuǎn nán chuāng 。tè dì sòng 、xiē ér àn xiāng 。xiǔ jiǔ chū xǐng ,zhè bān zī wèi ,mèng duàn chí táng 。

候鸟之恋_集结-上下分-总行

客里惊嗟又岁除。萧萧寒雨滴茅庐。山深溪转泉声碎,候鸟之恋夜永风摇烛影孤。###kè lǐ jīng jiē yòu suì chú 。xiāo xiāo hán yǔ dī máo lú  。shān shēn xī zhuǎn quán shēng suì ,候鸟之恋yè yǒng fēng yáo zhú yǐng gū 。冷甚只多烧木叶,候鸟之恋诗成无处写桃符。强酬节物聊清酌,候鸟之恋今岁屠苏自取疏。###lěng shèn zhī duō shāo mù yè ,shī chéng wú chù xiě táo fú 。qiáng chóu jiē wù liáo qīng zhuó ,jīn suì tú sū zì qǔ shū 。候鸟之恋忔憎憎地。一捻儿年纪。待道瘦来肥不是。宜著淡黄衫子。###yì zēng zēng dì 。yī niǎn ér nián jì 。dài dào shòu lái féi bú shì 。yí zhe dàn huáng shān zǐ 。

候鸟之恋_集结-上下分-总行

唇边一点樱多。见人频敛双蛾 。我自金陵怀古,候鸟之恋唱时休唱西河。###chún biān yī diǎn yīng duō 。jiàn rén pín liǎn shuāng é  。wǒ zì jīn líng huái gǔ  ,候鸟之恋chàng shí xiū chàng xī hé 。候鸟之恋门巷寂。梅豆微酸怯食。别恨萦心愁易入。寸肠如网织。###mén xiàng jì 。méi dòu wēi suān qiè shí 。bié hèn yíng xīn chóu yì rù  。cùn cháng rú wǎng zhī 。

候鸟之恋_集结-上下分-总行

候鸟之恋去橹咿哑声急。泪滴春衫轻湿。尺素待凭鱼雁觅 。远烟凝处碧 。###qù lǔ yī yǎ shēng jí 。lèi dī chūn shān qīng shī 。chǐ sù dài píng yú yàn mì 。yuǎn yān níng chù bì 。

常记江南春欲到 ,候鸟之恋消息付南枝。疏影横斜照水时。月淡暗香迟。###cháng jì jiāng nán chūn yù dào ,候鸟之恋xiāo xī fù nán zhī 。shū yǐng héng xié zhào shuǐ shí 。yuè dàn àn xiāng chí 。荔枝滩上留千骑,候鸟之恋桃李阴繁。燕寝香残。画戟森森镇八蛮。###lì zhī tān shàng liú qiān qí ,候鸟之恋táo lǐ yīn fán 。yàn qǐn xiāng cán 。huà jǐ sēn sēn zhèn bā mán 。

永康又得风流守,候鸟之恋管领江山。少讼多闲。烟霭楼台舞翠鬟。###yǒng kāng yòu dé fēng liú shǒu ,候鸟之恋guǎn lǐng jiāng shān 。shǎo sòng duō xián 。yān ǎi lóu tái wǔ cuì huán 。候鸟之恋东堂西畔有池塘。使君扉几明窗。日西人吏散东廊。蒲苇送轻凉。###dōng táng xī pàn yǒu chí táng 。shǐ jun1 fēi jǐ míng chuāng 。rì xī rén lì sàn dōng láng 。pú wěi sòng qīng liáng 。

翠管细通岩溜 ,候鸟之恋小峰重叠山光。近池催置琵琶床。衣带水风香。###cuì guǎn xì tōng yán liū ,候鸟之恋xiǎo fēng zhòng dié shān guāng 。jìn chí cuī zhì pí pá chuáng 。yī dài shuǐ fēng xiāng 。候鸟之恋终宵忘寐。好事如何犹尚未。子细沈吟。珠泪盈盈湿袖襟。###zhōng xiāo wàng mèi 。hǎo shì rú hé yóu shàng wèi 。zǐ xì shěn yín 。zhū lèi yíng yíng shī xiù jīn 。

Copyright © 2020 Powered by 茄苳电影网   sitemap

回顶部